B. Pharm 1st year 2020

1st rank Shraddha Kadam 8.69 CGPA
2nd Rank Pratiksha Jadhav 8.68 CGPA
3rd Rank Vrushali Suratwale 8.60 CGPA

D. Pharm 2nd year 2020

1st rank Machale Saurabh 96%
2nd Rank Pawase Shalin 95.90%
3rd Rank Kolhe Swapnali 95. 60%

D. Pharm 1st year 2020

1st rank Vaishnavi Bhagwat 93.64%
2nd Rank Poonam Supekar 92.36%
3rd Rank Ankita Gunjal 89.91%